Strategic Management 2 (C.A Intermediate)
 
 
180.00  
Strategic Management 1 (C.A Intermediate)
 
 
90.00  
Strategic Management 3(C.A Intermediate)
 
 
90.00  
Accounting Standard 27  (Prof. Zulesh Dedhia)
 
 
90.00  
Capital Budgeting (C.A Intermediate 2)
 
 
450.00  
Receivable Management (C.A INTERMEDIATE)
 
 
150.00  
working Capital (C.A Intermediate 2)
 
 
330.00  
Capital Structure (C. A Intermediate 2)
 
 
150.00  
Bank Audit (C.A Intermediate 1)
 
 
150.00